Kullanıcı Komutları

Özet

Bu bölümde tüm kullanıcıların kabuk üzerinde çalıştırabileceği komutların kılavuz sayfaları bulunur.


İçindekiler
 A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z    

A

ab — Apache HTTP sunucusu başarım ölçme aracı
apropos — kılavuz sayfalarının isim ve kısa açıklamalarında arama yapar
apxs — Apache Eklenti Aracı
arch — makine donanımının ismini basar (uname -m ile aynı)
autoconf — configure betiğini üretir
autoheader — configure betiği için bir şablon başlığı oluşturur
autom4te — M4 sayesinde dosya ve komut dosyaları oluşturur
autoreconf — Üretilmiş yapılandırma dosyalarını günceller
autoscan — Öncü bir configure.in üretir
autoupdate — configure.ac'yi daha yeni bir Autoconf'a günceller

B

b2sum — BLAKE2 ileti özetini hesaplar ve sınar
base32 — veriyi base32 kodlar veya kodunu çözer ve standart çıktıya basar
base64 — veriyi base64 kodlar veya kodunu çözer ve standart çıktıya basar
basename — dosya isimlerinden dizin ve soneki ayırır
basenc — veriyi kodlar veya kodunu çözer ve standart çıktıya basar
bc — Keyfî duyarlılıkta hesaplama dili
bunzip2 — sıkıştırılmış dosyaları açar
bzcat — sıkıştırılmış dosyaları standart çıktıda açar
bzcmp — bzip2 ile sıkıştırılmış dosyaları karşılaştırır
bzdiff — bzip2 ile sıkıştırılmış dosyaları karşılaştırır
bzegrep — belirtilen düzenli ifade için bzip2 sıkıştırmalı dosyalarda egrep ile arama yapar
bzfgrep — belirtilen düzenli ifade için bzip2 sıkıştırmalı dosyalarda fgrep ile arama yapar
bzgrep — belirtilen düzenli ifade için bzip2 sıkıştırmalı dosyalarda grep ile arama yapar
bzip2 — küme sıralamalı dosya sıkıştırıcı
bzip2recover — zarar görmüş bzip2 dosyalarındaki verileri kurtarır
bzless — bzip2 ile sıkıştırılmış metnin ekranda görüntülenmesi için dosya inceleme aracı
bzmore — bzip2 ile sıkıştırılmış metnin ekranda görüntülenmesi için dosya inceleme aracı

C

cal — bir takvim görüntüler
cat — dosyaları birleştirir ve standart çıktıya yazar
chage — kullanıcı parolasının ömür bilgilerini değiştirir
chattr — Linux dosya sisteminin üzerinde dosya özniteliklerini değiştirir
chcon — dosya güvenlik bağlamını değiştirir
chfn — kişisel bilgileri değiştirir
chgrp — dosyanın grup iyeliğini değiştirir
chmod — dosya kipi bitlerini değiştirir
chown — dosyanın sahibini ve grubunu değiştirir
chsh — kullanıcının oturum açma kabuğunu değiştirir
cksum — dosya içindeki baytları sayar ve sağlamasını yapar
clear — uçbirim ekranını temizler
cmp — iki dosyayı bayt bayt karşılaştırır
comm — sıralanmış iki dosyayı satır satır karşılaştırır
cp — dosya ve dizinleri kopyalar
crontab — bağımsız kullanıcılar için crontab dosyalarının işletilmesini sağlar (V3)
cryptdir — bir dizindeki bütün dosyaları şifreler
csplit — bir dosyayı bağlamsal satırlara göre bölümlere ayırır
cut — dosyaların her satırından belli bölümleri siler

D

dash — komut yorumlayıcı (kabuk)
date — sistem tarih ve saatini görüntüler veya ayarlar
dblatex — DocBook'tan LaTeX, DVI, PostScript ve PDF'e dönüşüm aracı
dbmmanage — DBM biçemli kullanıcı kimlik doğrulama dosyalarını yönetir
dd — bir dosyayı dönüştürür ve kopyalar
decryptdir — bir dizindeki bütün dosyaların şifrelemesini kaldırır
df — dosya sisteminin disk alanı kullanımını gösterir
diff — dosyaları satır satır karşılaştırır
diff3 — üç dosyayı satır satır karşılaştırır
dir — dizin içeriğini listeler
dircolors — ls için renkleri ayarlar
dirname — dosya yolunun sonundan dizin olmayan kısmı ayırır
dmesg — çekirdek halka tamponunu denetler ve gösterir
dnsdomainname — sistemin DNS alan adını gösterir
domainname — sistemin NIS/YP alan adını tanımlar ya da gösterir
du — yaklaşık dosya alanı kullanımı

E

echo — tek satırlık bir metin görüntüler
env — değiştirilmiş ortamda komut çalıştırır
expand — sekmeleri boşluklarla değiştirir
expiry — parola süre sonu politikasını denetler ve uygular
expr — ifadeleri değerlendirir

F

factor — sayıları asal çarpanlarına ayırır
false — hiçbir şey yapmaz, başarısız olur
fmt — paragraf metnini yeniden biçimler
fold — her satırı belirtilen genişlikten katlar
free — sistemdeki kullanılmış ve serbest belleklerle ilgili bilgi verir

G

getsubids — kullanıcının alt grup/kullanıcı kimlik aralıklarını listeler
gpasswd — /etc/group ve /etc/gshadow dosyalarını yönetir
groups — kullanıcının üyesi olduğu grupları basar
gunzip — sıkıştırılmış dosyaları açar
gzip — dosyaları sıkıştırır

H

head — dosyaların ilk 10 satırını basar
hostid — konağın sayısal betimleyicisini basar
hostname — sistemin konak adını tanımlar ya da gösterir
htdbm — DBM parola veritabanlarını yönetir
htdigest — Özet türü kimlik doğrulama dosyalarını yönetir
htpasswd — Temel kimlik doğrulama dosyalarını yönetir
httxt2dbm — RewriteMap ile kullanmak için DBM dosyaları üretir

I

iconv — belirtilen dosyanın karakter kodlamasını değiştirir
id — gerçek ve etkin kullanıcı ve grup kimliğini basar
ifnames — C dosyalarından önişlemci komutlarını çıkarır
info — info belgeleri okur
install — dosyaları kopyalar, özniteliklerini ayarlar
ipcs — süreçlerarası iletişim oluşumları hakkında bilgi verir

J

join — iki dosyanın satırlarını ortak bir alanda birleştir

K

kill — süreçlere sinyal gönderir veya sinyalleri listeler
killall — ismi belirtilen süreçleri sonlandırır

L

last — oturum açmış/kapatmış kullanıcıları listeler
lastb — hatalı oturum açmış/kapatmış kullanıcıları listeler
ldd — paylaşımlı kütüphane bağımlılıklarını görüntüler
link — bir dosyaya bağ oluşturmak için link işlevini çağırır
ln — dosyalar arasında bağ oluşturur
login — Kullanıcının sisteme girişini sağlar
logname — kullanıcının ismini basar
logresolve — Apache günlük dosyalarındaki IP adreslerini konak isimlerine dönüştürür
ls — dizin içeriğini listeler
lsattr — Linux genişletilmiş dosya sisteminin üzerinde dosya özniteliklerini listeler
lslogins — sistemde bilinen kullanıcılar hakkında bilgi görüntüler

M

man — sistem kılavuz sayfaları için arayüz
md5sum — MD5 ileti özetini hesaplar ve sınar
mkdir — dizinleri oluşturur
mkfifo — FIFO'lar (isimli borular) oluşturur
mknod — blok veya karakter aygıt dosyalarını oluşturur
more — ekranda dosya okumak için sayfalayıcı
mv — dosyaları taşır (ismini değiştirir)

N

nano — pico'dan esinlenilmiş başka bir düzenleyici
newgrp — yeni gruba oturum açar
nice — süreç önceliğini değiştirerek bir dosyayı çalıştırır
nisdomainname — sistemin NIS/YP alan adını tanımlar ya da gösterir
nl — dosya satırlarını numaralar
nohup — bir komutu uçbirimsiz ve bitir sinyallerini yoksayarak çalıştırır
nproc — kullanılabilir işlem birimlerinin sayısını basar
numfmt — sayıları biçemler

O

od — dosyayı sekizlik veya başka bir biçimde dökümler

P

passwd — kullanıcı parolasını değiştirir
paste — dosyaların satırlarını birleştirir
patch — yama dosyasını uygular
pathchk — dosya isimlerinin geçerliliğini ve taşınabilirliğini sınar
pgrep — çalışan süreçler hakkında bilgi verir
pico — nano - pico'dan esinlenilmiş başka bir düzenleyici
pidwait — çalışan süreçleri bekler
pinky — basit bir `finger' uygulaması; kullanıcı bilgilerini gösterir
pkill — çalışan süreçlere sinyal gönderir
pr — metin dosyalarını yazıcıda basılacak biçime dönüştürür
printenv — ortamı tamamen veya kısmen basar
printf — veriyi biçimler ve basar
ps — mevcut süreçlerin anlık görüntüsünü listeler
ptx — dosya içeriğini karılmış olarak basar
pwd — içinde bulunulan dizinin ismini basar

R

readlink — bir sembolik bağın değerini gösterir
realpath — çözümlenen yolu basar
rm — dosya ve dizinleri siler
rmdir — boş dizinleri siler
rsync — hızlı, becerikli, uzak (ve yerel) dosya kopyalama aracı

S

scp — OpenSSH güvenli dosya kopyalama aracı
sdiff — dosya farklarını yanyana birleştirir
sed — metni süzmek ve dönüştürmek için akım düzenleyici
seq — bir sayı dizisi basar
sg — komutu farklı bir grup kimliği ile çalıştırır
sh — komut yorumlayıcı (kabuk)
sha1sum — SHA1 ileti özetini hesaplar ve sınar
sha224sum — SHA224 ileti özetini hesaplar ve sınar
sha256sum — SHA256 ileti özetini hesaplar ve sınar
sha384sum — SHA384 ileti özetini hesaplar ve sınar
sha512sum — SHA512 ileti özetini hesaplar ve sınar
shred — içeriğini gizlemek bazan da silmek için dosyanın üzerine yazar
shuf — satırları rasgele karar
sleep — belli bir süre geciktirir
sort — metin dosyalarının satırlarını sıralar
split — bir dosyayı parçalara ayırır
ssh — OpenSSH uzak oturum açma istemcisi
stat — bir dosyanın veya dosya sisteminin durumunu gösterir
stdbuf — satırları rasgele karar
stty — uçbirim hat ayarlarını basar ve değiştirir
su — başka bir kullanıcı ve grup kimliği ile bir kabuk çalıştırır
sum — bir dosyadaki blok sayısını ve sağlama toplamını basar
sync — yazma tamponlarını kalıcı depolara eşzamanlar

T

tac — dosyaları ardarda sondan başa doğru basar
tail — dosyaların son kısmını basar
tar — arşivleme aracı
tee — standart girdiyi dosyaya ve standart çıktıya kopyalar
touch — dosyanın zaman damgalarını değiştirir
tr — karakterleri dönüştürür veya siler
true — hiçbir şey yapmaz, başarılı olur
truncate — dosya boyunu belirtilen boya kadar kırpar veya uzatır
tsort — düzgün doğrusal sıralama yapar
tty — standart girdiye bağlı uçbirimin dosya ismini basar

U

uname — sistem bilgilerini gösterir
uncompress — sıkıştırılmış dosyaları açar
unexpand — boşlukları sekmelerle değiştirir
uniq — yinelenen satırları atlar ve raporlar
unlink — dosyayı silmek için unlink işlevini çağırır
uptime — sistemin ne kadar zamandır çalıştığını söyler

V

vdir — dizin içeriğini listeler

W

w — kim oturum açmış ve ne yapıyorsa gösterir
watch — tam ekran çıktı gösteren bir uygulamayı aralıklı çalıştırır
wc — her dosya için satır sonu, sözcük ve bayt sayılarını gösterir
who — oturum açmış kullanıcıları gösterir
whoami — etkin kullanıcı adını gösterir

X

xgettext — gettext dizgelerini kaynak dosyasından seçer
xmllint — komut satırı XML aracı
xmlto — bir XSL dönüşüm dosyasını bir XML belgesine uygular
xsltproc — komut satırı xslt işlemcisi

Y

yes — öldürülene dek aynı satırı basar
ypdomainname — sistemin NIS/YP alan adını tanımlar ya da gösterir

Z

zcat — sıkıştırılmış dosyaları standart çıktıda açar
zcmp — sıkıştırılmış dosyaları karşılaştırır
zdiff — sıkıştırılmış dosyaları karşılaştırır
zegrep — belirtilen düzenli ifade için sıkıştırmalı dosyalarda egrep ile arama yapar
zfgrep — belirtilen düzenli ifade için sıkıştırmalı dosyalarda fgrep ile arama yapar
zgrep — belirtilen düzenli ifade için sıkıştırmalı dosyalarda grep ile arama yapar
zless — bzip2 ile sıkıştırılmış metnin ekranda görüntülenmesi için dosya inceleme aracı
zmore — bzip2 ile sıkıştırılmış metnin ekranda görüntülenmesi için dosya inceleme aracı