LS(1) Kullanıcı Komutları  LS(1)

İSİM

ls — dizin içeriğini listeler

KULLANIM


ls [SEÇENEK...] [DOSYA...]

AÇIKLAMA

(Öntanımlı olarak içinde bulunulan dizindeki) DOSYA'larla ilgili bilgileri görüntüler. Ne -cftuvSUX seçeneklerinden biri ne de --sort verilmişse, abecesel sıraya göre listeleme yapar.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

-a, --all

. (nokta) ve .. ile başlayan dosyaları gizlemez.

-A, --almost-all

İsimlerinde . ve .. bulunan dosyaları listelemez.

--author

-l ile birlikte her dosyanın yazarını basar.

-b, --escape

Basılamayan karakterler için sekizlik tabandaki değerlerini basar.

--block-size=BOYUT

-l ile birlikte boyutlar BOYUT ile oranlanır. Örn, '--block-size=M'. Aşağıda, BOYUTlarla ilgili bölümüne bakınız.

-B, --ignore-backups

~ ile sona eren dosya isimlerini listelemez.

-c

-lt ile birlikte dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamana göre sıralar ve ve bu zamanı gösterir. -l ile birlikte kullanıldığında ise isme göre sıralar ve dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamanı gösterir. Aksi takdirde, dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamana göre sıralar.

-C

Sütunlar halinde listeleme yapar.

--color[=KOŞUL]

Dosya türlerini ayırdetmek için renklendirme yapılıp yapılmayacağı belirtilir. KOŞUL olarak, never (asla), always (daima; öntanımlıdır) veya auto verilebilir.

-d, --directory

Sadece dizine ilişkin bilgileri gösterir, içeriğini değil.

-D, --dired

Emacs'ın `dired' kipi için tasarlanmış çıktı üretir.

-f

Tüm girdiler dizin sırasıyla görüntülenir.

-F, --classify[=KOŞUL]

Liste girdilerine */=@| göstergelerinden birini ekler. KOŞUL olarak, never (asla), always (daima; öntanımlıdır) veya auto verilebilir.

--file-type

* eklenmemesi dışında -F gibi.

--format=SÖZCÜK

SÖZCÜK olarak verilebilecek değerler ve karşılığı olan seçenekler: across -x, commas -m, horizontal -x, long -l, single-column -1, verbose -l, vertical -C

--full-time

-l --time-style=full-iso seçeneklerine eşdeğerdir.

-g

Dosya sahibini göstermemesi dışında -l gibidir.

--group-directories-first

Dizinleri dosyalardan önce gruplar. --sort ile birlikte sıralama yapılabilir ama --sort=none gruplamayı iptal eder.

-G, --no-group

Uzun listelemede grup sütununu göstermez.

-h, --human-readable

-l ve -s ile birlikte, boyutları kullanıcı tarafından kolay okunabilecek biçimde (1K 234M 2G gibi) gösterir.

-si

Yukarıdaki seçeneğe benzer ama 1024 yerine 1000'lik katlar kullanılır (1 MB=1000KB kabul edilir, 1024 değil).

-H, --dereference-command-line

Komut satırındaki sembolik bağlar takip edilir.

--dereference-command-line-symlink-to-dir

Komut satırındaki, dizine sembolik bağlar takip edilir.

--hide=İFADE

Kabuk İFADEsi ile eşleşen girdiler gösterilmez (-a veya -A ile geçersiz kılınan girdiler).

--hyperlink[=KOŞUL]

Dosya ismlerini köprüler. KOŞUL olarak, never (asla), always (daima; önatanımlıdır) veya auto verilebilir.

--indicator-style=SÖZCÜK

Listedeki girdilere SÖZCÜK ile belirtilen tarzda gösterge ekler: none (öntanımlı değer), classify (-F), file-type (--file-type), slash (-p)

-i, --inode

Her dosyanın indis numarasını basar.

-I, --ignore=İFADE

Kabuk İFADEsi ile eşleşen girdileri listelemez.

-k, --kibibytes

--block-size=1K ile aynıdır. Sadece -s ile birlikte ve dizin toplamlarında kullanılır.

-l

Uzun liste biçimi kullanılır.

-L, --dereference

Bir sembolik bağın bilgileri gösterilirken, bağın kendisinin değil gösterdiği dosyanın bilgileri gösterilir.

-m

Listeyi virgül ile ayrılmış girdiler halinde gösterir.

-n, --numeric-uid-gid

Kullanıcı ve grup isimleri yerine numaralarını göstermesi dışında -l gibidir.

-N, --literal

Ham dosya isimlerini basar (denetim karakterleri özel olarak değerlendirilmez).

-o

Grup sütununu göstermemesi dışında -l gibidir.

-p, --indicator-style=slash

Dizinlere / göstergesini ekler.

-q, --hide-control-chars

Basılamayan denetim karakterlerini ? ile gösterir.

--show-control-chars

Basılamayan denetim karakterlerini oldukları gibi gösterir (uygulama ls ve çıktı birimi uçbirim olmadıkça öntanımlıdır).

-Q, --quote-name

Girdi isimlerini çift tırnak içine alır.

--quoting-style=SÖZCÜK

Girdi isimleri tırnak içine alınırken SÖZCÜK ile belirtilen tarz kullanılır: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (QUOTING_STYLE ortam değikenini geçersiz kılar.)

-r, --reverse

Ters sıralama yapar.

-R, --recursive

Alt dizinleri ardışık olarak listeler.

-s, --size

Dosyaya ayrılan blok sayısını gösterir.

-S

Dosya boyutuna göre sıralama yapar. En büyüğü önce.

--sort=SÖZCÜK

SÖZCÜK ile belirtilen türde sıralama yapılır: extension (uzantısına göre -X), none (yok -U), size (boyuta göre -S), time (zamana göre -t), version (sürüme göre -v).

--time=SÖZCÜK

Zaman bilgisi gösterilirken değişiklik zamanı yerine SÖZCÜK ile belirtilen zaman kullanılır. Erişim zamanı için: atime, access, use. Oluşturulma zamanı için: ctime. Duruma göre: status. Sıralama türü --sort=time olarak belirtildiğinde sıralama burada belirtilen zamana göre yapılır.

--time-style=TARZ

-l seçeneği ile çıktılanan listede zaman belirtilen TARZda gösterilir: full-iso, long-iso, iso, locale, +BİÇEM. BİÇEM date(1) komutundaki gibi yorumlanır. Eğer BİÇEM, BİÇEM1<satırsonu>BİÇEM2 biçiminde verilirse, en yeni dosyalara BİÇEM2, daha eski olanlara da BİÇEM1 uygulanır. Eğer BİÇEM `posix-' ile başlıyorsa BİÇEM sadece POSIX yereli dışında etkin olur. Ayrıca, TIME_STYLE ortam değişkeni kullanılacak öntanımlı tarzı belirler.

-t

Değişiklik zamanına göre sıralama yapılır. En yenisi önce. --time seçeneğine bakın.

-T, --tabsize= SEKME

Sekme durakları için 8 yerine, SEKME kullanılır.

-u

-lt ile birlikte erişim zamanına göre ile sıralar ve bu zamanı gösterir. -l ile birlikte kullanıldığında ise isme göre sıralar ve erişim zamanını gösterir. Aksi takdirde, erişim zamanına göre sıralar. En yenisi önce.

-U

Sıralama yapılmaz; girdiler dizindeki sırasına göre listelenir.

-v

Sıralama metin içindeki sürüm numaralarına göre yapılır.

-w, --width=SAYI

Ekran genişliği SAYI karakterlik kabul edilir.

-x

Listeleme sütunlar halinde değil satıra dizilerek yapılır.

-X

Abecesel sıralama dosya uzantısına göre yapılır.

-Z, --context

Her dosyanın güvenlik bağlamını basar.

--zero

Çıktılanan satırların sonuna satır sonu karakteri değil NUL (\0) konur.

-1

Listeleme her satıra bir dosya yazılarak yapılır.

--help

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

BOYUT şu dizge ya da eşdeğeri olan tamsayılardan biri ile belirtilebilir: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024 ve benzer şekilde G, T, P, E, Z, Y. Bibaytlık birimler de belirtilebilir (KiB=K, MiB=M, ... gibi)

Öntanımlı olarak, dosyaların türlerini ayırdetmek için renkler kullanılmaz. Bu, --color=none kullanımına eşdeğerdir. --color seçeneğinin girdisiz kullanımı --color=always anlamına gelir. Renkli kodlama sadece --color=auto ile ve standart çıktı bir uçbirime (tty) bağlı ise yapılır. Renkler LS_COLORS ortam değişkeninden alınır; dircolors(1) komutu ile kolayca LS_COLORS ortam değişkenine atanabilir.

Çıkış Durumu:
0

Başarı durumunda.

1

Küçük sorunlarda (alt dizine erişememek gibi)

2

Ciddi sorunlarda (komut satırı girdisiinin okunamaması gibi)

YAZAN

Richard Stallman ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/ls>

Veya sisteminizde: info '(coreutils) ls invocation'

ÇEVİREN

© 2003, 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.