Bütünleşik Biçembentler, 2. Aşama
ÖncekiYukarıSonraki

F Nitelik Dizini (Bilgilendirici)

İsimDeğerİlk DeğerUygulama yeri (Öntanımlı: hepsi)Miras alınır mı?Yüzdelik değerler (Öntanımlı: Elverişsiz)Ortam
azimuth açı | [[ left-side | far-left | left | center-left | center | center-right | right | far-right | right-side ] || behind ] | leftwards | rightwards | inherit center evet işitsel
background [ background-color || background-image || background-repeat || background-attachment || background-position ] | inherit kestirme nitelikler için tanımlanmaz hayır background-position için izin verilir görsel
background-attachment scroll | fixed | inherit scroll hayır görsel
background-color renk | transparent | inherit transparent hayır görsel
background-image tanım-yeri | none | inherit none hayır görsel
background-position [ [yüzdelik | uzunluk ]{1,2} | [ [ top | center | bottom ] || [ left | center | right ] ] ] | inherit 0% 0% blok seviyesinden ve yerleştirilen elemanlar hayır çerçevenin kende boyutları ölçüt alınır görsel
background-repeat repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat | inherit repeat hayır görsel
border [ kenar-çizgisi-genişliği || kenar-çizgisi-biçemi || renk | transparent ] | inherit genişlik, biçem ve renk niteliklerine bakınız hayır görsel
border-collapse collapse | separate | inherit collapse table ve inline-table bileşenli elemanlar evet görsel
border-color renk | transparent{1,4} | inherit renk niteliklerine bakınız hayır görsel
border-spacing uzunluk uzunluk? | inherit 0 table ve inline-table bileşenli elemanlar evet görsel
border-style kenar-çizgisi-biçemi{1,4} | inherit biçem niteliklerine bakınız hayır görsel
border-top, border-right, border-bottom, border-left [ kenar-çizgisi-genişliği || kenar-çizgisi-biçemi || renk | transparent ] | inherit genişlik, biçem ve renk niteliklerine bakınız hayır görsel
border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, border-left-color renk | transparent | inherit color niteliğinin değeri hayır görsel
border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, border-left-style kenar-çizgisi-biçemi | inherit none hayır görsel
border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, border-left-width kenar-çizgisi-genişliği | inherit medium hayır görsel
border-width kenar-çizgisi-genişliği{1,4} | inherit genişlik niteliklerine bakınız hayır görsel
bottom uzunluk | yüzdelik | auto | inherit auto konumlu elemanlar hayır taşıyıcı blokun yüksekliği ölçüt alınır görsel
caption-side top | bottom | left | right | inherit top table-caption elemanları evet görsel
clear none | left | right | both | inherit none blok seviyesinden elemanlar hayır görsel
clip şekil | auto | inherit auto blok seviyesinden ve yerleştirilen elemanlar hayır görsel
color renk | inherit kullanıcı arayüzüne bağlı evet görsel
content [ dizge | tanım-yeri | sayaç | attr(özn) | open-quote | close-quote | no-open-quote | no-close-quote ]+ | inherit boş dizge :before ve :after sözde elemanları hayır hepsi
counter-increment [ betimleyici tamsayı ]+ | none | inherit none hayır hepsi
counter-reset [ betimleyici tamsayı ]+ | none | inherit none hayır hepsi
cue [ cue-before || cue-after ] | inherit kestirme nitelikler için atanmaz hayır işitsel
cue-after tanım-yeri | none | inherit none hayır işitsel
cue-before tanım-yeri | none | inherit none hayır işitsel
cursor [ [uri ,]* [ auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize | n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize | text | wait | help ] ] | inherit auto yes visual, interactive
direction ltr | rtl | inherit ltr tüm elemanlar, ama metne de bakın evet görsel
display inline | block | list-item | run-in | compact | marker | table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row | table-column-group | table-column | table-cell | table-caption | none | inherit inline hayır hepsi
elevation açı | below | level | above | higher | lower | inherit level evet işitsel
empty-cells show | hide | inherit show table-cell bileşenli elemanlar evet görsel
float left | right | none | inherit none konumlu elemanlar ve üretilen içerik hariç bütün elemanlar hayır görsel
font [ [ font-style || font-variant || font-weight ]? font-size [ / line-height ]? font-family ] | caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar | inherit ilgili niteliklere bakınız evet font-size ve line-height üzerinde izin verilir görsel
font-family [[ aile-adı | soysal-aile ],]* [ aile-adı | soysal-aile ] | inherit kullanıcı arayüzüne bağlı evet görsel
font-size mutlak-yükseklik | göreli-yükseklik | uzunluk |yüzdelik | inherit medium evet, hesaplanan değer miras kalır ebeveyn elemanın yazıtipi yüksekliği ölçüt alınır görsel
font-size-adjust sayı | none | inherit none evet görsel
font-stretch normal | wider | narrower | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded |inherit normal evet görsel
font-style normal | italic | oblique | inherit normal evet görsel
font-variant normal | small-caps | inherit normal evet görsel
font-weight normal | bold | bolder | lighter |100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |inherit normal evet görsel
height uzunluk | yüzdelik | auto | inherit auto yerleştirilmeyen satıriçi elemanlar, tablo sütunları ve sütun grupları hariç tüm elemanlar hayır metne bakınız görsel
left uzunluk | yüzdelik | auto | inherit auto konumlu elemanlar hayır taşıyıcı blokun genişliği ölçüt alınır görsel
letter-spacing normal | uzunluk | inherit normal evet görsel
line-height normal | sayı | uzunluk | yüzdelik | inherit normal evet elemanın kendi yazıtipi yüksekliği ölçüt alınır görsel
list-style [ list-style-type || list-style-position || list-style-image ] | inherit kestirme nitelikler için tanımlanmaz display: list-item bildirimli elemanlar evet görsel
list-style-image tanım-yeri | none | inherit disc display: list-item bildirimli elemanlar evet görsel
list-style-position inside | outside | inherit outside display: list-item bildirimli elemanlar evet görsel
list-style-type disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-alpha | lower-latin | upper-alpha | upper-latin | hebrew | armenian | georgian | cjk-ideographic | hiragana | katakana | hiragana-iroha | katakana-iroha | none | inherit disc display: list-item bildirimli elemanlar evet görsel
margin dış-boşluk-genişliği{1,4} | inherit kestirme nitelikler için tanımsız hayır taşıyıcı blokun genişliğine göre görsel
margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left dış-boşluk-genişliği | inherit 0 hayır taşıyıcı blokun genişliğine göre görsel
marker-offset uzunluk | auto | inherit auto display: marker bildirimli elemanlar hayır görsel
marks [ crop || cross ] | none | inherit none sayfa bağlamı Elverişsiz görsel, sayfalı
max-height uzunluk | yüzdelik | none | inherit none yerleştirilmeyen satıriçi elemanlar ve tablo elemanları hariç tüm elemanlar hayır taşıyıcı blok yüksekliği ölçüt alınır görsel
max-width uzunluk | yüzdelik | none | inherit none yerleştirilmeyen satıriçi elemanlar ve tablo elemanları hariç tüm elemanlar hayır taşıyıcı blokun genişliği ölçüt alınır görsel
min-height uzunluk | yüzdelik | inherit 0 yerleştirilmeyen satıriçi elemanlar ve tablo elemanları hariç tüm elemanlar hayır taşıyıcı blok yüksekliği ölçüt alınır görsel
min-width uzunluk | yüzdelik | inherit Kullanıcı arayüzüne bağlı yerleştirilmeyen satıriçi elemanlar ve tablo elemanları hariç tüm elemanlar hayır taşıyıcı blokun genişliği ölçüt alınır görsel
orphans tamsayı | inherit 2 blok seviyesinden elemanlar evet görsel, sayfalı
outline [ outline-color || outline-style || outline-width ] | inherit see individual properties no visual, interactive
outline-color color | invert | inherit invert no visual, interactive
outline-style kenar-çizgisi-biçemi | inherit none no visual, interactive
outline-width kenar-çizgisi-genişliği | inherit medium no visual, interactive
overflow visible | hidden | scroll | auto | inherit visible blok seviyesinden ve yerleştirilen elemanlar hayır görsel
padding iç-boşluk-genişliği{1,4} | inherit kestirme nitelikler için tanımsız table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group ve table-column hariç tüm elemanlar hayır taşıyıcı blokun genişliğine göre görsel
padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left iç-boşluk-genişliği | inherit 0 table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group ve table-column hariç tüm elemanlar hayır taşıyıcı blokun genişliğine göre görsel
page betimleyici | auto | inherit auto blok seviyesinden elemanlar evet görsel, sayfalı
page-break-after auto | always | avoid | left | right | inherit auto blok seviyesinden elemanlar hayır görsel, sayfalı
page-break-before auto | always | avoid | left | right | inherit auto blok seviyesinden elemanlar hayır görsel, sayfalı
page-break-inside auto | avoid | inherit auto blok seviyesinden elemanlar evet görsel, sayfalı
pause [ [süre | yüzdelik ]{1,2} ] | inherit kullanıcı arayüzüne bağlı hayır pause-before ve pause-after açıklamalarına bakınız işitsel
pause-after süre | yüzdelik | inherit kullanıcı arayüzüne bağlı hayır metne bakınız işitsel
pause-before süre | yüzdelik | inherit kullanıcı arayüzüne bağlı hayır metne bakınız işitsel
pitch frekans | x-low | low | medium | high | x-high | inherit medium evet işitsel
pitch-range sayı | inherit 50 Elverişsiz işitsel
play-during tanım-yeri mix? repeat? | auto | none | inherit auto hayır işitsel
position static | relative | absolute | fixed | inherit static tüm elemanlar, fakat üretilen içeriğe değil hayır görsel
quotes [ dizge dizge ]+ | none | inherit kullanıcı arayüzüne bağlı evet görsel
richness sayı | inherit 50 evet işitsel
right uzunluk | yüzdelik | auto | inherit auto konumlu elemanlar hayır taşıyıcı blokun genişliği ölçüt alınır görsel
size uzunluk{1,2} | auto | portrait | landscape | inherit auto sayfa bağlamı Elverişsiz görsel, sayfalı
speak normal | none | spell-out | inherit normal evet işitsel
speak-header once | always | inherit once tablo başlık bilgisine sahip elemanlar evet işitsel
speak-numeral digits | continuous | inherit continuous evet işitsel
speak-punctuation code | none | inherit none evet işitsel
speech-rate sayı | x-slow | slow | medium | fast | x-fast | faster | slower | inherit medium evet işitsel
stress sayı | inherit 50 evet işitsel
table-layout auto | fixed | inherit auto table ve inline-table elemanları hayır görsel
text-align left | right | center | justify | dizge | inherit kullanıcı arayüzüne ve yazım yönüne bağlı blok seviyesinden elemanlar evet görsel
text-decoration none | [ underline || overline || line-through || blink ] | inherit none hayır (metne bakınız) görsel
text-indent uzunluk | yüzdelik | inherit 0 blok seviyesinden elemanlar evet taşıyıcı blok genişliği ölçüt alınır görsel
text-shadow none | [renk || uzunluk uzunluk uzunluk? ,]* [renk || uzunluk uzunluk uzunluk?] | inherit none hayır (metne bakınız) görsel
text-transform capitalize | uppercase | lowercase | none | inherit none evet görsel
top uzunluk | yüzdelik | auto | inherit auto konumlu elemanlar hayır taşıyıcı blokun yüksekliği ölçüt alınır görsel
unicode-bidi normal | embed | bidi-override | inherit normal tüm elemanlar, ama metne de bakın hayır görsel
vertical-align baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | yüzdelik | uzunluk | inherit baseline satıriçi seviyeden ve table-cell elemanları hayır elemanın kendi line-height değeri ölçüt alınır görsel
visibility visible | hidden | collapse | inherit visible evet görsel
voice-family [[özel-ses | soysal-ses ],]* [özel-ses | soysal-ses ] | inherit kullanıcı arayüzüne bağlı evet işitsel
volume sayı | yüzdelik | silent | x-soft | soft | medium | loud | x-loud |inherit medium evet miras alınan değere göre işitsel
white-space normal | pre | nowrap | inherit normal evet görsel
widows tamsayı | inherit 2 blok seviyesinden elemanlar evet görsel, sayfalı
width uzunluk | yüzdelik | auto | inherit auto yerleştirilmeyen satıriçi seviyeden elemanlar, tablo satırları ve satır grupları hariç tüm elemanlar hayır taşıyıcı blokun genişliği ölçüt alınır görsel
word-spacing normal | uzunluk | inherit normal blok seviyesinden elemanlar evet görsel
z-index auto | tamsayı | inherit auto konumlu elemanlar hayır görsel

ÖncekiYukarıSonraki
ReferencesBir Linux Kitaplığı SayfasıTanımlayıcı Dizini