3.2. Gereksinimler

Aşağıdaki dizinler veya dizinlere sembolik bağlar / içerisinde gereklidir.

Dizin Açıklama
bin Temel komut ikil dosyaları
boot Önyükleyicinin duruk dosyaları
dev Aygıt dosyaları
etc Konağa özgü sistem yapılandırması
lib Temel paylaşımlı kütüphaneler ve çekirdek modülleri
media Çıkarılabilir ortam için bağlama noktası
mnt Geçici olarak bağlanacak dosya sistemleri için bağlama noktası
opt Ek uygulama yazılımı paketleri
run Çalışan süreçlerle ilgili veriler
sbin Temel sistem ikil dosyaları
srv Bu sistem tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili veriler
tmp Geçici dosyalar
usr İkincil hiyerarşi
var Değişken veri

Yukarıda listenen her dizin aşağıda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. /usr ve /var dizinleri karmaşıklıklarından dolayı bu belgede ayrı bölümlerde ele alınmıştır.