TLBP Sözlüğü (Türkçe-İngilizce)

Bu sözlük, Linux Kitaplığı içinde çevirilerde kullanılan bilişim terimlerinden derlenmiş olup, çeviri yapacaklara ve okuyucularımıza yardımcı olabileceği öngörülmüştür. Bu terimlerin herhangi biri yerine ya da yeni bir terim için bize bir öneride bulunmanız için yayınlanmamakta (çevirmenlerimiz hariç), sadece kitaplık dilinin korunması amaçlanmaktadır.

 A     B     Ç     D     E     F     G     H     I     İ     K     M     O     Ö     P     R     S     Ş     T     U     Ü     V     Y     Z    

A

akım:   stream
alt süreç:   child process
alt yordam:   subroutine
an:   epoch
arayüz:   interface
ardışık komutlar:   pipe
ardışık süreç akımı:   pipe
ardışık süreç dosyası:   FIFO
aygıt:   device
aygıt sürücü:   driver
açıklama:   comment
ağ:   network
aş, aşlamak:   hash
aşlama:   hashing

B

bayt sıralaması:   endianess
bağlam:   context
başlangıç anı:   epoch
başlık dosyası:   header file
bellek:   memory
bellek sayfalaması:   paging
belleğin tahsisi:   memory allocation
belirteç:   identifier
belirtim:   specification
boru:   pipe
boş gösterici:   null pointer
boş karakter sonlandırmalı dizi:   null-terminated character array
boş karakter sonlandırmalı karakter dizisi:   string
Büyük Dosya Desteği:   Large File Support (LFS)
bildirim:   declaration
biçem:   format

Ç

çalıştırılabilir:   executable
çatallama:   forking
çekirdek:   kernel
çerçeve:   frame
çok baytlı karakter:   multibyte character
çok evreli:   multi-threaded
çift hassasiyetli:   double-precision

D

dar (tek baytlı) karakter yönlenimli:   narrow-oriented
değerlendirme:   evaluate
değişken:   variable
değişkin:   variadic
dışa sayfalama:   paging out
donanım:   hardware
dosya:   file
dosya düğümü:   inode
dosya tanıtıcı:   file descriptor
dosya indisi:   inode
duruk bellek tahsisi:   static allocation
duruk olarak tahsis edişmiş bellek:   statically allocated memory
duruk ve genel değişkenler için bellek tahsisi:   static allocation
dökümlü zaman:   broken-down time
dönüş değeri:   return value
düzenli ifade:   regular expression
düzifd:   regexp
düşük seviye:   lower-level
dizge:   string
dizi:   array
dizilim:   sequence
dizin:   directory

E

en iyileme:   optimization
engellenmeme kipi:   non-blocking mode
etki alanı:   domain
evre:   thread
eşdeğer:   equivalent
eşlik (uçbirimler):   parity

F

FIFO (ilk giren ilk çıkar - bir yığıt işlemidir):   FIFO (First In First Out)

G

G/Ç:   I/O
geniş (çok baytlı) karakter yönlenimli:   wide-oriented
geniş karakter:   wide character
gerçek bellek sayfası:   frame
gerçek sayı:   floating-point number
gerçek sayılar:   floating point numbers
gerçeklenim:   implementation
geçirimsiz:   opaque
gönderi:   commit
gösterici:   pointer
gösterici ile bellek tahsisi:   dynamic allocation
günlük:   journal

H

harf büyüklüğü dönüşümü:   case conversion
hassasiyet:   precision
hırdavat:   hardware

I

ISO/IEC Teknik Belirtimi:   ISO/IEC TS
ISO/IEC Teknik Raporu:   ISO/IEC TR

İ

iletişim protokolü:   communications protocol
ilklendirme:   initialization
imli tamsayı:   signed integer
imsiz tamsayı:   unsigned integer
isim:   identifier
isim alanı:   namespace
isimli ardışık komutlar:   FIFO
isimli boru:   FIFO
içe sayfalama:   paging in
iş denetimi:   job control
işlemci süresi:   processor time
işlemci zamanı:   CPU time
işlev:   function
işlev çağrısı:   function call
işlevsellik:   functionality

K

kabuk:   shell
kalan işlevi:   remainder function
kalıp eşleme:   pattern matching
karakter dizisi:   string
karmaşık sayı:   complex number
karşılıklı dışlayıcı:   mutex
kaynaşma:   elision
kesir:   fraction
kırık boru:   broken pipe
kısırdöngü:   deadlock
komut satırı:   command-line
konak:   host
kök dizin:   root directory
kök dizin (/):   root directory
köken arama:   backtrace
kütüphane:   library,   library
kütüphane oluşumları:   library facilities

M

makro:   macro
malloc ile bellek tahsisi:   dynamic allocation
metin bölütü (bir sürecin sanal adres alanlarından biri):   text segment
modülerlik:   modularity

O

ondalık kısım (sayılar):   mantissa,   significant
ortam değişkeni:   environment variable

Ö

önbellek:   cache
önceleme dizilimi:   escape sequence
önişlemci:   preprocessor
özdevimli bellek:   heap
özdevimli bellek tahsisi:   dynamic allocation
özdevimli olarak:   dynamically
özdevimli tahsis edişmiş bellek:   dynamically allocated memory
özdevimli ilntileyici:   dynamic linker
özdevinimli bellek tahsisi:   automatic allocation
özdevinimli değişkenler için bellek tahsis:   automatic allocation
özdevinimli olarak:   automatically
özellik sınama makroları:   feature test macros
öznitelik:   attribute

P

payda:   denominator
paylaşımlı bellek:   shared memory
protokol:   protocol

R

rasgele sayı üreteci:   random-number generator
rastgele veri:   entropy
root kullanıcısı:   superuser

S

satırlaştırma:   inlining
satırsonu karakteri:   newline
sayfa hatası:   page fault
sayfalama hatası:   faulting in
sembolik bağ:   symbolic link
sembolik sabit:   symbolic constant
serbest bırakma (bellek):   freeing
seçenek:   option
sıfırdan farklı:   nonzero
soket:   socket
sol taraf değeri:   lvalue
sonda:   probe
standart girdi:   stdin
standart hata:   stderr
standart çıktı:   stdout
sözdizimsel bağlam:   syntactic context
sözdizimsel olarak:   syntactically
süperblok:   superblock
sürdürülebilirlik:   maintainability
süre:   elapsed time
süreklilik:   continuum
süreç:   process
süreç kimliği:   process ID (PID)
süreçler arası iletişim:   inter-process communication (IPC)
sinyal tuzağı:   signal handler
sinyal işleme:   signal handling
sistem yöneticisi:   superuser

Ş

şifresel:   cryptographic

T

taban (sayılar):   base,   radix
takas alanı:   swap space
tampon:   buffer
tamsayı:   integer
tanım:   definition
tarz:   style
taşınabilirlik:   portability
tek hassasiyetli:   single-precision
tertip (uçbirimler):   framing
teslim:   commit
toplam süre:   amount of time

U

uygulama:   program
uyumluluk:   compatibility
uçbirim:   terminal

Ü

üst küme:   superset
üstel kısım (sayılar):   exponent
üstel işlev:   exponential function

V

vektör (boş gösterici sonlandırmalı gösterici dizisi):   vector
veri bölütü (bir sürecin sanal adres alanlarından biri):   data segment
veri türü:   data type

Y

yapışkan bit:   sticky bit
yayın iletileri:   broadcast messages
yazılım:   program
yazılım geliştirme:   programming
yazılımlama:   programming
yazmaç:   register
yeniden tanımlama:   redefine
yerel zaman:   broken-down time
yerleşik:   built-in
yetersizlik:   caveat
yığın bellek:   heap memory
yığıt:   stack
yığıt bellek:   stack memory
yığıt bölütü (bir sürecin sanal adres alanlarından biri):   stack segment
yoklayıcı:   probe
yönerge:   directive

Z

zaman aralığı:   interval
zaman çizelgesi:   schedule
zamanlayıcı:   timer