TLBP Sözlüğü (İngilizce-Türkçe)

Bu sözlük, Linux Kitaplığı içinde çevirilerde kullanılan bilişim terimlerinden derlenmiş olup, çeviri yapacaklara ve okuyucularımıza yardımcı olabileceği öngörülmüştür. Bu terimlerin herhangi biri yerine ya da yeni bir terim için bize bir öneride bulunmanız için yayınlanmamakta (çevirmenlerimiz hariç), sadece kitaplık dilinin korunması amaçlanmaktadır.

 A     B     C     D     E     F     H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     W    

A

amount of time:   toplam süre
array:   dizi
attribute:   öznitelik
automatic allocation:   özdevinimli bellek tahsisi,   özdevinimli değişkenler için bellek tahsis
automatically:   özdevinimli olarak

B

backtrace:   köken arama
base:   taban (sayılar)
broadcast messages:   yayın iletileri
broken pipe:   kırık boru
broken-down time:   dökümlü zaman,   yerel zaman
buffer:   tampon
built-in:   yerleşik

C

cache:   önbellek
case conversion:   harf büyüklüğü dönüşümü
caveat:   yetersizlik
child process:   alt süreç
command-line:   komut satırı
comment:   açıklama
commit:   gönderi,   teslim
communications protocol:   iletişim protokolü
compatibility:   uyumluluk
complex number:   karmaşık sayı
context:   bağlam
continuum:   süreklilik
conversion specification:    dönüşüm belirteci (biçimleme için)
CPU time:   işlemci zamanı
cryptographic:   şifresel

D

data segment:   veri bölütü (bir sürecin sanal adres alanlarından biri)
data type:   veri türü
deadlock:   kısırdöngü
declaration:   bildirim
definition:   tanım
denominator:   payda
device:   aygıt
directive:   yönerge
directory:   dizin
domain:   etki alanı
double-precision:   çift hassasiyetli
driver:   aygıt sürücü
dynamic allocation:   özdevimli bellek tahsisi,   malloc ile bellek tahsisi,   gösterici ile bellek tahsisi
dynamic linker:   özdevimli ilntileyici
dynamically:   özdevimli olarak
dynamically allocated memory:   özdevimli tahsis edişmiş bellek

E

elapsed time:   süre
elision:   kaynaşma
endianess:   bayt sıralaması
entropy:   rastgele veri
environment variable:   ortam değişkeni
epoch:   an,   başlangıç anı
equivalent:   eşdeğer
escape sequence:   önceleme dizilimi
evaluate:   değerlendirme
executable:   çalıştırılabilir
exponent:   üstel kısım (sayılar)
exponential function:   üstel işlev

F

faulting in:   sayfalama hatası
feature test macros:   özellik sınama makroları
FIFO:   isimli boru,   isimli ardışık komutlar,   ardışık süreç dosyası
FIFO (First In First Out):   FIFO (ilk giren ilk çıkar - bir yığıt işlemidir)
file:   dosya
file descriptor:   dosya tanıtıcı
floating point numbers:   gerçek sayılar
floating-point number:   gerçek sayı
forking:   çatallama
format:   biçem
fraction:   kesir
frame:   çerçeve,   gerçek bellek sayfası
framing:   tertip (uçbirimler)
freeing:   serbest bırakma (bellek)
function:   işlev
function call:   işlev çağrısı
functionality:   işlevsellik

H

hardware:   hırdavat,   donanım
hash:   aş, aşlamak
hashing:   aşlama
header file:   başlık dosyası
heap:   özdevimli bellek
heap memory:   yığın bellek
host:   konak

I

I/O:   G/Ç
identifier:   isim,   belirteç
implementation:   gerçeklenim
initialization:   ilklendirme
inlining:   satırlaştırma
inode:   dosya indisi,   dosya düğümü
integer:   tamsayı
inter-process communication (IPC):   süreçler arası iletişim
interface:   arayüz
interval:   zaman aralığı
ISO/IEC TR:   ISO/IEC Teknik Raporu
ISO/IEC TS:   ISO/IEC Teknik Belirtimi

J

job control:   iş denetimi
journal:   günlük

K

kernel:   çekirdek

L

Large File Support (LFS):   Büyük Dosya Desteği
library:   kütüphane,   kütüphane
library facilities:   kütüphane oluşumları
lower-level:   düşük seviye
lvalue:   sol taraf değeri

M

macro:   makro
maintainability:   sürdürülebilirlik
mantissa:   ondalık kısım (sayılar)
memory:   bellek
memory allocation:   belleğin tahsisi
modularity:   modülerlik
multi-threaded:   çok evreli
multibyte character:   çok baytlı karakter
mutex:   karşılıklı dışlayıcı

N

namespace:   isim alanı
narrow-oriented:   dar (tek baytlı) karakter yönlenimli
network:   
newline:   satırsonu karakteri
non-blocking mode:   engellenmeme kipi
nonzero:   sıfırdan farklı
null pointer:   boş gösterici
null-terminated character array:   boş karakter sonlandırmalı dizi

O

opaque:   geçirimsiz
optimization:   en iyileme
option:   seçenek

P

page fault:   sayfa hatası
paging:   bellek sayfalaması
paging in:   içe sayfalama
paging out:   dışa sayfalama
parity:   eşlik (uçbirimler)
pattern matching:   kalıp eşleme
pipe:   boru,   ardışık komutlar,   ardışık süreç akımı
pointer:   gösterici
portability:   taşınabilirlik
precision:   hassasiyet
preprocessor:   önişlemci
probe:   sonda,   yoklayıcı
process:   süreç
process ID (PID):   süreç kimliği
processor time:   işlemci süresi
program:   yazılım,   uygulama
programming:   yazılımlama,   yazılım geliştirme
protocol:   protokol

R

radix:   taban (sayılar)
random-number generator:   rasgele sayı üreteci
redefine:   yeniden tanımlama
regexp:   düzifd
register:   yazmaç
regular expression:   düzenli ifade
remainder function:   kalan işlevi
return value:   dönüş değeri
root directory:   kök dizin (/),   kök dizin

S

schedule:   zaman çizelgesi
sequence:   dizilim
shared memory:   paylaşımlı bellek
shell:   kabuk
signal handler:   sinyal tuzağı
signal handling:   sinyal işleme
signed integer:   imli tamsayı
significant:   ondalık kısım (sayılar)
single-precision:   tek hassasiyetli
socket:   soket
specification:   belirtim
stack:   yığıt
stack memory:   yığıt bellek
stack segment:   yığıt bölütü (bir sürecin sanal adres alanlarından biri)
static allocation:   duruk bellek tahsisi,   duruk ve genel değişkenler için bellek tahsisi
statically allocated memory:   duruk olarak tahsis edişmiş bellek
stderr:   standart hata
stdin:   standart girdi
stdout:   standart çıktı
sticky bit:   yapışkan bit
stream:   akım
string:   dizge,   karakter dizisi,   boş karakter sonlandırmalı karakter dizisi
style:   tarz
subroutine:   alt yordam
superblock:   süperblok
superset:   üst küme
superuser:   root kullanıcısı,   sistem yöneticisi
swap space:   takas alanı
symbolic constant:   sembolik sabit
symbolic link:   sembolik bağ
syntactic context:   sözdizimsel bağlam
syntactically:   sözdizimsel olarak

T

terminal:   uçbirim
text segment:   metin bölütü (bir sürecin sanal adres alanlarından biri)
thread:   evre
timer:   zamanlayıcı

U

unsigned integer:   imsiz tamsayı

V

variable:   değişken
variadic:   değişkin
vector:   vektör (boş gösterici sonlandırmalı gösterici dizisi)

W

wide character:   geniş karakter
wide-oriented:   geniş (çok baytlı) karakter yönlenimli