2. Yorumlayıcının Kullanımı

2.1. Yorumlayıcının Çalıştırılması

Python yorumlayıcısını Linux Konsolunda ya da xterm'de python3 komutunu girerek çalıştırabilirsiniz. Python yorumlayıcısının konsolda çalışanı olduğu gibi X Pencere Sisteminde çalışanı da vardır. X pencere sisteminde çalışan yorumlayıcı idle komutu ile çalıştırılabilir. Menüleriyle kolay kullanılabilen bir Python düzenleyicisidir ve konsolda çalışan python3 gibi "Python Kabuğu" penceresinde doğrudan komut icra edilebilir.

python3 çalıştırıldığında yorumlayıcı konsolda etkileşimli kipte çalışır. Yorumlayıcı çalıştırılacak olan Python yazılımının dosya adı bağımsız değişken şeklinde verilerek de kullanılabilir. Örneğin python3 deneme.py gibi.

2.1.1. Etkileşimli Kip

Komutların yorumlayıcıya satır satır girildiği duruma etkileşimli kip denir. Bu kipte birincil komut satırı >>> şeklindeyken ikincil komut satırı ... şeklinde görülür. Örneğin:

$ python3
Python 3.9.2 (default, Feb 28 2021, 17:03:44)
[GCC 10.2.1 20210110] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Birden fazla satırlık bloklar girildiğinde satırlar ikincil komut satırında girintili yazılır:

>>> dunya_duzdur = True
>>> if dunya_duzdur:
...     print("Düşmemeye dikkat et!")
...
Düşmemeye dikkat et!
>>>

Yorumlayıcıdan çıkmak için ctrl+D tuşlayın. Etkileşimli kipte çalıştırılan yazılımlarda bir hata bulunması halinde yorumlayıcı bir hata mesajı basar ve birincil komut satırına döner:

>>> if dunya_duzdur:
... print("Düşmemeye dikkat et!")
  File "<stdin>", line 2
    print("Düşmemeye dikkat et!")
    ^
IndentationError: expected an indented block
>>>

Burada 2. satırın girintili yazılması gerektiği hatırlatılıyor.

Ayrıca etkileşimli kipte ya da Python yazılımlarınızı yazarken komut satırı yerine daha rahat bir ortamda calışmak isteyebilirsiniz. Bunun için Python ile birlikte gelen idle'ı deneyebilirsiniz. idle Python ile yazılmış bir uygulama. Bazı idle komutları şöyledir:

  • Alt+p Yazdığınız bir önceki komutu getirir.
  • Alt+n Yazdığınız bir sonraki komutu getirir.
  • enter Yazdığınız komutları çalıştırır.

2.1.2. Python Betikleri

Kabuk betiklerine benzer şekilde Python betikleri de, dosyanın ilk satırına

#! /usr/bin/env python3

yazılarak ve dosyaya çalıştırma izni verilerek (chmod +x dosya.py) doğrudan kabuktan çalıştırılabilir.

2.1.3. Hataların Yakalanması

Bir hata oluştuğunda yorumlayıcı bir hata iletisi ve hatalı noktaya gelmeden önce yapılan işlev çağrılarının listesini basar.